Wat doet de vertrouwenspersoon?

Werkgevers zijn wettelijk verplicht om te zorgen voor een veilig werkklimaat. Het aanstellen van een vertrouwens-persoon kan daaraan een belangrijke bijdrage leveren. Bedrijven kunnen een of meer van hun medewerkers aanstellen als vertrouwenspersoon. Zij kunnen ook kiezen voor de inzet van een vertrouwenspersoon die verder niet aan het bedrijf is verbonden: de externe vertrouwenspersoon.

Voor de bedrijven waaraan ik als vertrouwenspersoon ben verbonden, schrijf ik een jaarverslag over het aantal meldingen dat ik in voorafgaande kalenderjaar heb ontvangen. Daarbij geef ik een globale duiding van het onderwerp van de melding en de manier waarop ik de meldingen heb behandeld. De informatie in het jaarverslag is altijd anoniem en nooit naar specifieke personen te herleiden. Een jaarverslag bevat in de regel ook aanbevelingen voor de organisatie.

Als vertrouwenspersoon:

  1. bied ik opvang en begeleiding, geef ik informatie en verwijs ik zo nodig door
  2. geef ik informatie en voorlichting over mijn werk als vertrouwens-persoon
  3. geef ik gevraagd en ongevraagd advies aan het management over het voorkomen van ongewenst gedrag en het bevorderen van integriteit

Ik luister, denk met u mee en breng de mogelijkheden in kaart. Als u een lastige situatie wilt bespreken met uw leidinggevende of een collega, kan ik met u meegaan om u te steunen. Ook als u een klacht wilt indienen, kan ik u ondersteunen en begeleiden. En als er expertise nodig is die ik niet heb, geef ik aan waar u die expertise wel kunt vinden.

U houdt de regie, u beslist en handelt. Ik ondersteun en begeleid.

 

© de Knoop mediation en nalatenschapscoaching